23.08.2015 SQUASH NA CHROBRYM

 

23.08.2015 SQUASH NA CHROBRYM
Hostessy ubrane w nasze komplety podczas imprezy Squash na Chrobrym.